Poskytované služby

Domov dôchodcov a DSS „Bukovec“ poskytuje sociálne služby celoročnou pobytovou formou v zmysle zákona NR SR č. 448/2088 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Klientmi  seniori a občania vo veku od 50 rokov s demenciou rôzneho typu etiológie a telesným postihnutím.

 

V DD a DSS sa poskytujú a zabezpečujú:


1. Odborné činnosti

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • pracovná terapia


2. Obslužné činnosti

 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie
 • pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva


3. Ďalšie činnosti súvisiace s poskytovaním služieb

 • poskytovanie osobného vybavenia
 • zabezpečovanie záujmovej činnosti
 • úschova cenných vecí


Štandardné sociálne služby

 • ubytovanie v dvojposteľových izbách
 • stravovanie v jedálni DD a DSS s vlastnou kuchyňou.
 • pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva vo vlastnej práčovni DD a DSS
 • upratovanie
 • zabezpečovanie zdravotníckej starostlivosti, liekov a zdravotníckych pomôcok
 • uspokojovanie duchovných potrieb klientov
 • pracovná terapia
 • poskytovanie sociálneho poradenstva klientom a príbuzným klientov


Nadštandardné služby: pedikúra, kadernícke služby: zabezpečuje DSS externe – živnostníkmi