Podmienky prijatia

Podmienky prijatia do zariadenia sociálnych služieb

 

Prijímanie občanov do zariadení sociálnych služieb prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Podľa uvedeného zákona poskytuje vyšší územný celok sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb (útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania), sociálne služby na podporu rodiny s deťmi (zariadenie dočasnej starostlivosti o deti), sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu (zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie).

 

Sociálne služba – Zariadenie pre seniorov - je výlučnou kompetenciou obcí a miest, preto v prípade, že požadujete túto službu obráťte sa na mestský alebo obecný úrad v mieste Vášho trvalého bydliska.

 

K tomu, aby bolo možné poskytnúť sociálne služby v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení je potrebné, aby žiadateľ požiadal o posúdenie odkázanosti na niektorú z týchto služieb. Tlačivá „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ „nájdete na tejto stránke v záložke tlačivá na stiahnutie a na webovej stránke Banskobystrického samosprávneho kraja www.vucbb.sk pod: OBČAN SOCIÁLNE SLUŽBY.


Dôsledne vyplnenú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ spolu s prílohami

  • Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (nie starší ako 6 mesiacov, s výnimkou FO s chronickým zdravotným stavom s trvalým poškodením a trvalým stupňom odkázanosti na pomoc inej FO bez očakávania zlepšenia)
  • Posudok na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (ak bol FO vydaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny)
  • Posudok odkázanosti na sociálnu službu (ak bol FO vydaný inou obcou alebo iným vyšším územným celkom)
  • Právoplatné rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony (ak bolo vydané súdom)

 

doručí žiadateľ na Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica alebo osobne na podateľňu Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja v čase úradných hodín podateľne pondelok až piatok od 8:00 – 15:00 hod.

 

Na základe vyššie uvedených podkladov Banskobystrický samosprávny kraj vykoná sociálnu posudkovú činnosť a lekársku posudkovú činnosť a vydá „Rozhodnutie a Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“.

 

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vyplní žiadateľ o sociálnu službu tlačivo „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“, ktorú spolu s prílohami

  • posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,
  • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac (pri pravidelnom príjme), za predchádzajúci kalendárny rok (pri nepravidelnom príjme),
  •  doklady o majetkových pomeroch predloží žiadateľ pri uzatváraní zmluvy (Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu),
  • iné doklady (napr. rozsudok príslušného okresného súdu o pozbavení spôsobilosti žiadateľa na právne úkony, resp. uznesenie príslušného okresného súdu o ustanovení opatrovníka žiadateľovi alebo potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave žiadateľa, ak tento nemôže sám podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby)


doručí žiadateľ na Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica alebo osobne na podateľňu Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja v čase úradných hodín podateľne pondelok až piatok od 8:00 – 15:00 hod. Tlačivá „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ a „Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu“ nájdete na tejto stránke v záložke tlačivá na stiahnutie a na webovej stránke Banskobystrického samosprávneho kraja www.bbsk.sk pod OBČAN SOCIÁLNE SLUŽBY.

 

Formuláre k tejto službe nie je možné podávať anonymne, t. j. musia byť podpísané.

Vedenie poradovníka čakateľov, predvolávanie čakateľov z poradovníka, vyradenie z poradovníka a zverejňovanie poradovníka vykonáva v zmysle Smernice č.001/2016/ODDSSZ Postup prijímania a predvolávania občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK od 1. marca 2016 Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja.