Poradovníky do DD a DSS


Vedenie poradovníkov čakateľov, predvolávanie z poradovníka čakateľov, vyradenie žiadosti z poradovníka čakateľov a zverejňovanie poradovníka čakateľov vykonáva v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení, § 4 VZN BBSK č. 20/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a Smernice č. 001/2016/ODDSSZ Postup prijímania a predvolávania občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK:

Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja od 1.3.2016.

ÚBBSK zverejňuje poradovníky čakateľov o poskytovanie sociálnej služby na svojej internetovej stránke, teda aj poradovník čakateľov, ktorí majú záujem o umiestnenie v DD a DSS „Bukovec.

 Odkaz na poradovník čakatelov:
https://www.bbsk.sk/Ob%C4%8Dan/Soci%C3%A1lneslu%C5%BEby/Inform%C3%A1ciaoporadovn%C3%ADkochvZSS.aspx

Kontaktná osoba pre zariadenia sociálnych služieb nachádzajúcich sa v okrese Banská Bystrica je:

JUDr.Mgr. Silvia Lorencová - odborná referentka Oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva ÚBBSK,
č.tel.: 048/4325 596048/4325 596, e-mail: silvia.lorencova@bbsk.sk

V DD a DSS „Bukovec“ naďalej poskytujeme občanom základné sociálne poradenstvo a poradíme pri úkonoch spojených so zabezpečením sociálnej služby.