Faktúry

Od 1.11 2011 v súlade s Metodickým pokynom č. 003/2011/MP BBSK Domov dôchodcov a DSS „Bukovec“ zverejňuje zmluvy, objednávky a faktúry v Centrálnom registri zmlúv na webovom sídle Banskobystrického samosprávneho kraja.
www.bbsk.sk/Úrad/OddeleniaÚraduBBSK/Oddelenieverejnéhoobstarávania/Centrálnyregisterzmlúv,objednávokafaktúr/CRZOrganizáciívzriaďovateľskejpôsobnostiBBSK.aspx